Project NACIP – National Archaeology Collections Inventory Project

Inventarisatie en behoud van collecties zijn twee fundamentele missies van musea waarop alle andere museale activiteiten gebaseerd zijn. Wat betreft de collecties van de sectie “Nationale Archeologie en Algemene Prehistorie” van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis is de toestand vandaag alarmerend. Deze zeer rijke collecties bevatten keramische, houten, metalen en stenen artefacten, verkregen door het museum sinds 1835, uit de prehistorische, Gallo-Romeinse, Merovingische, middeleeuwse en postmiddeleeuwse periodes. In totaal zijn meer dan honderdduizend voorwerpen opgeborgen zonder een fatsoenlijke inventaris en alle periodes gemengd. De slechte staat van de depots maakt het bovendien onmogelijk de klimatologische omstandigheden te controleren en de voorwerpen op een efficiënte wijze te conserveren en te restaureren. 

Een ministeriële audit, gepubliceerd in 2009, maakte melding van de verontrustende toestand van de collecties. Meerdere prioriteiten werden hierin geformuleerd, waaronder het beheer van de collecties, het opmaken van een globale en uniforme inventaris en, tot slot, de renovatie van de zalen om verdere degradatie van de voorwerpen te voorkomen.

Het project NACIP (National Archaeology Collections Inventory Project) beoogt de bestaande lacunes op te vullen en te beantwoorden aan de bevindingen uit 2009. De prioriteiten zijn de herwaardering van de collecties en hun ontsluiting, zowel voor onderzoekers uit binnen- en buitenland als voor het grote publiek, door middel van educatieve activiteiten en/of tentoonstellingen.

De doelstellingen van het NACIP:

- Een betere kennis van de collecties door het identificeren en klasseren van alle voorwerpen per periode en per vindplaats;
- Het opzetten van een nieuwe gedigitaliseerde inventaris, rekening houdend met de reeds bestaande inventarissen;
- De renovatie van de depots om verdere degradatie van de voorwerpen te voorkomen en dit, conform de huidige conservatiecriteria;
- Het opstarten van een juridische discussie met betrekking tot de eventuele verwijdering en/of vernietiging van voorwerpen die noch wetenschappelijk, noch esthetisch een waarde hebben;
- De herintegratie van de voorwerpen in de depots op een logische en correcte wijze;
- Het ontsluiten van de collecties voor andere wetenschappelijke instellingen (musea en universiteiten) die betrokken zijn bij onderzoeksprogramma’s in bovenvermelde periodes;
- Beantwoorden aan de opgelegde standaarden zoals bepaald in de ministeriële audit van 2009.