Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Visie

Mensen, kunst en geschiedenis verbinden
De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) wakkeren in Brussel, in het hart van Europa, nieuwsgierigheid en verwondering aan voor de werelden die vrouwen en mannen hebben gemaakt. 

De KMKG bieden democratiserende, inclusieve en meerstemmige ruimtes aan voor een kritische dialoog over verleden en toekomst. In vertrouwen bewaren en onderzoeken wij kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, wetenschappelijke data en documenten voor de samenleving. We stellen diverse herinneringen veilig voor toekomstige generaties. We garanderen gelijke rechten en gelijke toegang tot erfgoed en wetenschappelijke expertise.

Wij zijn een participatieve en transparante federale wetenschappelijke instelling zonder winstoogmerk. We werken in actief partnerschap met en voor diverse gemeenschappen aan het bewaren, verzamelen, interpreteren, tentoonstellen en ontsluiten van collecties met als doel studie, educatie, troost en genot. Wij streven diepere inzichten in samenleving en culturen na. Dat moedigt ons aan om beter zorg te dragen voor de wereld, waardoor we ons ook een andere wereld kunnen voorstellen.

Wij streven ernaar bij te dragen aan menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid, planetair welzijn, gevoel voor schoonheid en besef van tijd.

Structuur

Het Museum Kunst & Geschiedenis is het hoofdmuseum van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en bevindt zich in het Jubelpark in Brussel. Deze groep van musea maakt deel uit van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, die op hun beurt worden geleid door de minister van Wetenschapsbeleid van België. Er zijn vijf grote oriëntaties: 

 • Nationale archeologie
 • Oudheid
 • Europese sierkunsten
 • Niet-Europese beschavingen
 • Muziekinstrumenten, die worden bewaard in het Muziekinstrumentenmuseum

 

Opdracht

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis werden bij Koninklijk Besluit op 8 augustus 1835 opgericht. Bij wijziging op 23 april 2002 werd de opdracht als volgt vastgelegd:

 • de verwerving en de conservatie van kunstwerken en documentaire werken met een museaal en wetenschappelijk belang in relatie tot de verzamelingen
 • het bijhouden van een algemene inventaris waarin elk kunstvoorwerp ingeschreven wordt, met vermelding van de datum van verwerving, de herkomst, de aankoopprijs en andere relevante informatie
 • de inrichting van een archiefbewaarplaats, een documentatiecentrum met betrekking tot de verzamelingen en een bibliotheek gespecialiseerd in de domeinen aanwezig in de instelling
 • het verzamelen van wetenschappelijke en documentaire gegevens betreffende de verzamelingen
 • wetenschappelijk werk dat verband houdt met de verzamelingen;
 • de valorisatie en verspreiding van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal vlak
 • de actieve deelname aan wetenschappelijke projecten en bijeenkomsten op nationaal en internationaal niveau
 • de dienstverlening aan het publiek door het verschaffen van informatie over de verzamelingen,de organisatie van didactische activiteiten, het verlenen van hulp aan vorsers
 • het aanleggen van een gegevensbank met betrekking op de kunstverzamelingen, de archieven, de bibliotheek 
 • de uitgave van publicaties zowel van wetenschappelijke aard als bestemd voor een breed publiek
 • een digitaliseringsplan opstellen dat terzelfder tijd betrekking heeft op de samenstellende delen van het patrimonium, te weten de digitalisering van de collecties en de documenten, en de informatiesystemen met betrekking tot het patrimonium door de ontwikkeling van de elektronische informatie on line en off line.

 

ANBI

De KMKG beantwoorden aan de criteria van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens de Nederlandse wetgeving. meer info