Groter Mesopotamië: Reconstructie van zijn Milieu en zijn Geschiedenis

www.greatermesopotamia.be

Dit onderzoeksproject (Interuniversitaire Attractiepolen 7/14) zoomt in op het Oude Nabije Oosten, een regio die zich uitstrekt van Oud-Iran en het Arabische schiereiland tot het Middellandse Zeegebied. Het beoogt de wisselwerking tussen de mens  en zijn omgeving te bestuderen, naast de evolutie en de interactie tussen gemeenschappen in de loop van de regionale geschiedenis. Het project bouwt voort op de vorige fasen van deze ervaringsrijke IUAP die tijdens de voorgaande fase overigens de beste vermelding kreeg van de IUAP-projecten binnen de menswetenschappen. Deze uitmuntendheid op het gebied van onderzoek heeft nieuwe partners in binnen- en buitenland aangetrokken. De know-how van vier Belgische teams verbonden aan twee Belgische universiteiten en twee Federale Wetenschappelijke Instellingen wordt in deze fase volledig geïntegreerd.

Doel van dit project is om volledig nieuwe perspectieven te openen voor wat de belangrijkste historische evoluties betreft, dank zij de integratie van klimatologische gegevens, spijkerschriftteksten, archeologisch veldonderzoek en pollenanalyses. Het gaat daarbij om het bijeenbrengen van nieuwe gegevens gecreëerd door het koppelen van disciplines uit de mens- en natuurwetenschappen om aldus de evolutie te recreëren van de natuurlijke omgeving en de impact van de mensheid. Klimatologische veranderingen en de reconstructie van antieke biotopen worden bestudeerd door de IUAP partners aan de hand van geschreven bronnen, archeologisch en milieugericht veldonderzoek. De studie van zegels en zegelafdrukken verleent een meerwaarde aan deze nieuwe fase van het project GMREH dank zij het feit dat ze als geen andere bron de grensoverschrijdende verhoudingen en wisselwerking tussen preklassieke gemeenschappen letterlijk in beeld brengt.

Vanuit methodologisch oogpunt benadert dit onderzoek de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten (in zijn breedste betekenis van de materiële geschiedenis tot de culturele fenomenen), vanuit een combinatie van natuurkundige, historische en archeologische standpunten. Deze benadering toetst tezelfdertijd een aantal fundamentele vraagstukken inzake chronologie, evolutie van het klimaat, kustlijnvariaties en materiële cultuur. Een dergelijke ver doorgedreven pluridisciplinariteit kan uiteraard geen proces dulden waarin archeologie, geologie, filologie, historische geografie en geschiedenis naast elkaar worden ingezet, wat enkel zou leiden tot het produceren van nog meer gegevens binnen de beperkingen van elk van deze disciplines. Een volledig geïntegreerde synergie van deze invalshoeken is essentieel. Het ligt voor de hand dat een dergelijk ambitieus programma niet door een enkel team verwezenlijkt kan worden. Vandaar dan ook dat het project geruggensteund moet worden door een veelomvattend netwerk.

De algemene structuur van het project telt zes Werkpakketten:

I. Cartografie en prospectie
II. Archeologie in context
III.Historische geografie
IV. Milieugerichte geo-archeologie
V. Geschiedenis en chronologie
VI. Beeldproductie en Technologie

Meer weten: www.greatermesopotamia.be